Загальні положення

Стаття 1.

Офіційною назвою органу учнівського самоврядування Радинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» є учнівська рада.

Стаття 2.

Учнівська рада - добровільне об'єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 3.

Учнівська рада є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми.

Стаття 4.

Дія даного Статуту поширюється на всіх учнів навчального закладу, незалежно від класу, віку, виконуваних ними доручень.

Стаття 5.

Учнівське самоврядування Радинського НВО регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Статуту школи.

Стаття 6.

Учнівська рада пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

Стаття 7.

Учнівська рада може мати свою символіку, засоби масової інформації.

Мета та завдання діяльності

учнівської ради Радинського НВО

Стаття 8.

Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

Стаття 9.

Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів Радинського НВО на основі статуту навчального закладу, поширювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

Стаття 10.

Створювати умови для реалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

Стаття 11.

Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

Стаття 12.

Формувати навички самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності.

Стаття 13.

Згуртовувати учнів Радинського НВО для добрих, корисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

Стаття 14.

Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді Радинського НВО.

Учнівське самоврядування у Радинському НВО

Стаття 15.

Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Голова учнівської ради безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, батьківським комітетом навчального закладу.

Стаття 16.

Діяльність учнівської ради ґрунтується на засадах:

· самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу;

· відповідальності органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;

· наділення лідерів учнівського самоврядування повноваженнями та обов’язками, які затверджуються учнівською конференцією;

· різноманітності форм організації учнівського самоврядування.

Стаття 17.

Самоврядування учнівської ради має двоступеневу структуру – самоврядування учнів Радинського НВО та органи самоврядування класів, дві частини якої тісно пов’язані між собою та працюють за спільно узгодженими програмами та планами.

Стаття 18.

Вищим органом учнівського самоврядування є загальношкільна учнівська конференція, яку скликають один раз на рік.

Стаття 19.

Загальношкільна конференція має такі повноваження:

· затверджує нові програми, положення, плани роботи та інші важливі документи і рішення;

· затверджує кількісний і персональний склад учнівської ради;

· приймає рішення, що стосуються діяльності учнівської ради і є обов’язковими для виконання;

· приймає рішення, які спрямовані на покращення навчально-виховного процесу у навчальному закладі і носять рекомендаційний характер.

Стаття 20.

Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

Загальні учнівські збори школи

Правління учнівського самоврядування

Голова учнівської ради

Заступник голови учнівської ради

Комісії

Комісія інформації, піару та партнерства

Комісія освіти та захисту прав дитини

Комісія екології, спорту та здорового способу життя

Комісія культури, дозвілля та духовного розвитку

Організаційний комітет

Старости класів

Їх функції та програми діяльності затверджуються учнівською конференцією Радинського НВО.

Стаття 21.

На період між загальношкільними учнівськими конференціями керівництво учнівським самоврядуванням Радинського НВО здійснюється учнівською радою.

Стаття 22.

Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування:

· організація навчання дітей-лідерів;

· проведення анкетувань, досліджень, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування;

· включення до переліку засідань учнівської ради теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;

· творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;

· використання інтерактивних форм роботи;

· введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.

Розділ ІV.

Права учнів Радинського НВО на здійснення

учнівського самоврядування

Стаття 23.

Учні Радинського НВО мають право на розвиток учнівського самоврядування у навчальному закладі відповідно до чинних законів України.

Стаття 24.

Участь учнів в учнівській раді гарантується правом:

· обирати і бути обраними у виборні органи та на посади органу учнівського самоврядування;

· отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органу учнівського самоврядування від виборних осіб;

· різних прав та можливостей у роботі органу учнівського самоврядування.

Учнівська рада Радинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»

Стаття 25.

Учнівська рада – законодавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності із задоволенням своїх потреб та інтересів.

Стаття 26.

Учнівська рада обирається на загальній учнівській конференції і підзвітний їй один навчальний рік.

Стаття 27.

До складу учнівської ради входять по 2-3 представника від колективів учнів 5-11 класів.

Стаття 28.

Керівний склад учнівської ради обирається шляхом проведення виборчої кампанії та таємного голосування. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.

Стаття 29.

Засідання учнівської ради проводиться за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, учнівська рада збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення учнівської ради висвітлюється центром інформації та преси у шкільній стінгазеті.

Стаття 30.

Повноваження членів учнівської ради припиняються з моменту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу ОУСНЗ.

Стаття 31.

Повноваження учнівської ради:

• координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

• контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

• організує пошукову роботу;

• контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;

• ухвалює рішення з найважливіших питань життя в межах своєї компетенції;

• вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;

• бере участь в організації невідкладної допомоги слабо встигаючим учням;

• організує й контролює чергування в школі;

• веде контроль за дотримання санітарно-гігієнічних вимог у школі;

• здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров'я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

• організує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об'єднань за інтересами, постів, штабів тощо.

Стаття 32.

Повноваження членів учнівської ради можуть бути припинені у разі:

· складання повноважень за особистою заявою;

· переходу до іншого навчального закладу;

· у разі рішення членів учнівської ради за поведінку, яка шкодить іміджу учнівської ради Радинського НВО.

Спеціальні комісії

Стаття 1.

Комісія освіти та захисту прав дитини

- Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.

- Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів.

- Проводить заходи, направленні на підвищення якості знань учнів.

( предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників).

- Члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про
режим дня, виконання д/з, користь читання).

- Надає допомогу педколективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні правил учнями Правил для учнів.

- Організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах.

- Виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.

- Призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку.

- Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни.

- Захищає права та гідність учнів.

Стаття 2.

Комісія екології, спорту та здорового способу життя:

Робота цієї комісії полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова комісії повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени комісії повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров'я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

- відповідає за стан кабінетів;

- озеленення кабінетів;

- провітрювання класних кімнат;

- озеленення пришкільної території;

- організація акцій і заходів на захист довкілля.

Стаття 3.

Комісія культури, дозвілля та духовного розвитку:

- Керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів.

- Організовує оформлення школи та класних кімнат.

- Несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля.

- Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, дискотек.

- Вивчає побажання учнів щодо організації заходів.

- Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 4

Комісія інформації, піару та партнерства:

Комісія учнівського представництва організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер'єру, готує і проводить збір інформації з різних питань, висвітлює цікаві шкільні традиції.

Інформаційна комісія інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, рекламне оголошення)..

Стаття 5

Організаційний комітет

· організовує вітання переможців різних конкурсів, вікторин, свят;

· виготовлення плакатів, листівок;

· забезпечує оперативне повідомлення всіх учнів за допомогою оголошень;

· надання допомоги в оформленні залу до певного заходу.

Права та обов’язки голови учнівської ради Радинського НВО

Стаття 33.

Голова учнівської ради, який є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами Радинського НВО та його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлений навчальний заклад.

Стаття 34.

Голова обирається з числа учнів навчального закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на один навчальний рік. Вибори голови відбуваються згідно з Положенням про вибори голови учнівської ради Радинського НВО.

Стаття 35.

Голова здійснює загальну координацію діяльності комісій.

Стаття 36.

Голова має право:

· відвідувати збори педагогічного колективу;

· планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів навчального закладу;

· висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності колективу навчального закладу;

· вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу;

· скликати чергові та позачергові засідання учнівської ради.

Стаття 37.

Голова зобов’язаний:

· дотримуватись даного статуту;

· планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу учнівської ради;

· звітувати на засіданнях учнівської ради про свою діяльність та діяльність комісій учнівської ради;

· оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;

· проводити конференції з питань самоврядування;

· виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;

· гідно представляти учнівський колектив в інших навчальних закладах та громадських організаціях.

Взаємодія органу учнівського самоврядування з адміністрацією Радинського НВО, педагогічним колективом, іншими об’єднаннями та організаціями

Стаття 38.

Взаємовідносини між учнівською радою та адміністрацією, педагогічною радою, іншими об’єднаннями та організаціями створюються на основі принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці.

Стаття 39.

Директор Радинського НВО призначає з числа педагогів координаторами, які мають право дорадчого голосу і допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.

Самоврядування класів

Стаття 40.

Для організації життя та діяльності учнів класів, захисту їх інтересів створюються органи учнівського самоврядування класів, які мають свою назву, а також можуть мати свої герб, девіз, гімн.

Стаття 41.

Вищим органом самоврядування учнів класів є збори учнів класу.

Стаття 42.

На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності учнів класу, затверджується керівний склад, програми та плани діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та інше.

Стаття 43.

Старосту класного колективу (організатора класу) обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. Староста класу є членом учнівської ради.

Стаття 44.

На збори органу учнівського самоврядування класу можуть бути запрошені представники адміністрації, вчителі-предметники, батьки, представники учнівської ради школи.

Стаття 45.

В органах учнівського самоврядування класів учні організовують свою громадську роботу в комісіях за інтересами та бажаннями. На організаційних зборах комісій вони обирають голів комісій, планують свою роботу у відповідності з напрямами роботи учнівської ради, розподіляють доручення.

Прикінцеві положення

Стаття 46.

Статут учнівської ради Радинського набуває чинності з дня його прийняття.

1. Правління коригує Статут учнівської ради для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.

3. Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.

4. Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівників школи – без винятків.

Кiлькiсть переглядiв: 343